OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRAMICERR

NOVĚ
Title
Přejít na obsah
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu pramicerr.cz


I. Základní ustanovení
  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Obchodní podmínky upravují základní pravidla, za kterých budou uzavírány a realizovány kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu pramicerr.cz mezi prodávajícími (specifikováno v oddílu II. Údaje o prodávajících) a kupujícím. V případech, kdy je zboží objednáno kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (tzn. v objednacím formuláři bude vyplněno IČ), se ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nepoužijí a smluvní strany sjednávají, že jejich vztahy se řídí obchodním zákoníkem.


II. Údaje o prodávajících

Rostislav Růžička, Myslibořice 218, 675 60 Myslibořice, IČ: 09571795, zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Třebíč

Provozovna: Hladov 602, 675 55 Hrotovice


III. Předmět prodeje, ceny zboží

Předmětem prodeje jsou ocelové pramice včetně příslušenství a doplňků, kterými jsou např. rošty, vesla, komory proti utopení atd., (dále jen "doplňky") tak, jak jsou rozlišeny v nabídce internetového obchodu pramicerr.cz.
Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

IV. Objednávka zboží

Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky kupujícího učiněné přes e-mailovou adresu a přijetím této objednávky prodávajícím (vyplněním objednávkového formuláře bez registrace). Přijetí objednávky je kupujícímu potvrzeno na emailovou adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. V emailovém přijetí objednávky prodávající specifikuje dodací a platební podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo z provozně technických důvodů (změna ceny, nedostatek zboží na trhu a podobně) změnit dodací a platební podmínky. V tomto případě, bude kupující prodávajícím kontaktován formou emailové pošty a k uzavření smlouvy dojde až přijetím takto změněného návrhu kupní smlouvy ze strany kupujícího rovněž formou emailové korespondence.
Pokud je prodávající schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky, bude kupující informován prodávajícím emailovou poštou nebo telefonicky.
  V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

V. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena za jednotlivé zboží je uvedena v potvrzené objednávce.
  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
VI. Úhrada nákladů za dodání zboží a montáž

Kupující si může zboží vyzvednout přímo na adrese provozovny. Prodávající se zavazuje kupujícímu doručit na svoje náklady objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce a kupující je povinen toto zboží přijmout. Doprava zdarma se vztahuje pouze na doručení pramice s příslušenstvím po České republice.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


VII. Způsob platby

Kupující hradí cenu za objednané zboží prodávajícímu hotově při převzetí zboží. Pokud je cena objednávky vyšší, vyhrazuje si prodávající požadovat po kupujícím zálohu. O tomto způsobu platby by byl kupující bezprostředně po přijetí objednávky prodávajícím informován. Výše zálohy by byla stanovena individuálně při telefonickém hovoru a následně potvrzena přes emailovou korespondenci. Pokud by kupující se zasláním zálohy nesouhlasil, může kupující i prodávající od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že kupující se zaplacením zálohy souhlasí, pošle dohodnutou částku prodávajícímu na účet, který prodávající uvedl v emailové korespondenci. Po připsání částky na účet je zakázka předána do výroby. Doplatek ceny zaplatí kupující hotově při předání zboží.
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, nejdříve však převzetím zboží.
  Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
VIII. Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, s výjimkou atypického zboží vyrobeného dle přání zákazníka, tzv. „na míru“. U zakázkové výroby nelze uplatnit nárok na vrácení zboží do 14. dnů bez udání důvodu (§ 1837 písm. d/OZ).
Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, učiní tak písemnou formou (e-mailem) nebo telefonicky. V případě platného odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, bude kupní cena vrácena kupujícímu prodejcem do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, hradí dopravné a balné zpět k prodávajícímu v plné výši kupující. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující se zavazuje vrátit zboží ve stavu, jak mu bylo dodáno, tzn. kompletní, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené a neužívané, s dokladem o jeho koupi a řádně zabalené, aby nedošlo k poškození.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, pokud od kupujícího nějaké na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


IX. Záruční doba a reklamace

Záruční doba na výrobky činí 24 měsíců ode dne dodání zboží. Na doplňky je záruční doba 24 měsíců, pokud není prodávajícím stanoveno jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou dodavatel vyřizuje reklamaci ze strany kupujícího.
Záruční doba na zboží dodané kupujícímu a vyrobeno jiným výrobcem (doplňky) se řídí podmínkami tohoto výrobce.
V případech, kdy není k dodanému zboží přiložen záruční list, je dokladem k uplatnění záruky faktura na dodané zboží spolu s potvrzením o jeho úhradě nebo pokladní doklad.

Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem uznány.
V záruční době lze reklamovat vady zboží. To se ovšem netýká vad způsobených samotným kupujícím či jinou osobou, případně nevhodným užíváním zboží k účelům, pro které není zboží určeno.
Právo reklamace je kupující povinen uplatnit na adrese provozovny prodávajícího Hladov, 675 55 Hrotovice, tel. 602 550 969. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne doručení zboží na uvedenou adresu.
Reklamace u zboží dodané kupujícímu od jiného výrobce (doplňky), kupující kontaktuje prodávajícího, který zboží dodal a ten reklamaci kupujícího může předat výrobci s adresou a telefonickým spojením. Kupující je povinen sdělit svoji kontaktní adresu.
Pro urychlení reklamace může prodávající požadovat o zaslání např. fotodokumentace či videa o poškozeném zboží.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré náležitosti potřebné pro vyřízení reklamace (např. části zboží). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění chybějících náležitostí od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.


X. Dodání zboží

Termín dodání zboží bude dohodnut vždy při odsouhlasení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodání případně prodloužit v návaznosti na pozdním dodání materiálu, atd. Tuto skutečnost oznámí včas kupujícímu e-mailem nebo telefonicky.

XI. Doručování
  Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
XII. Osobní údaje


  Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.
Prodávající se zavazuje shromažďovat a užívat osobní data spotřebitelů v souladu s platnou právní úpravou.
Objednáním zboží kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení (GDPR). Osobní údaje budou použity pro uzavření objednávky, výrobu, komunikaci a přepravu objednaného zboží vč. předání nezbytně nutných údajů externímu přepravci, a pro případné zasílání akčních nabídek, katalogů a novinek.


XIII. Mimosoudní řešení sporů


  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


XIV. Zvláštní ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2020

Návrat na obsah